Rodzice w życiu szkoły

 

(Edukacja i Dialog nr 5/2002 – Grażyna Przygodzka-Musiał )

Współpraca rodziców i szkoły nie zawsze jest właściwie rozumiana i realizowana; między szkołą a rodzicami często się zdarzają różnice w poglądach na wychowanie dzieci, a czasami brakuje po prostu zaufania i chęci współpartnerstwa.

Współpraca rodziców ze szkołą to sprawa trudna i delikatna ze względu na dużą liczbę czynników, które różnicują środowisko rodzinne. Są nimi: wiek rodziców, pochodzenie społeczne, poziom życia kulturalnego, środki materialne itd. Jej pomyślność zależy od rozpoznania, z jakim środowiskiem mamy do czynienia. Wiedza ta wskaże kierunek podjęcia działań w celu przybliżenia rodzicom wiedzy o rozwoju wychowania i nauczania swoich pociech. Często wiedza ta jest niewystarczająca, nabyta spontanicznie, tradycyjna, uzależniona od poziomu wykształcenia. W tej sytuacji zwiększanie wiedzy rodziców o wychowaniu, potrzebach rozwojowych staje się niezmiernie ważne. Należy pomóc rodzinie w pokonywaniu trudności, roztaczać nad dziećmi opiekę poza godzinami nauki w szkole, organizować czas wolny uczniów.

Z przeprowadzonej przeze mnie analizy dzienników szkolnych i rozmów z nauczycielami i rodzicami wynika, że około 18% rodziców nie utrzymuje ze szkołą stałego kontaktu i przychodzi do szkoły wyłącznie na wezwanie nauczyciela. Rodzice często komentowali takie sytuacje następująco:

 • Nie mam czasu na bieganie do szkoły, bo muszę pracować, a wiem, że nauczyciele dobrze się zajmują moim dzieckiem.
 • Oceny mojego dziecka i tak znam, bo są wpisywane do dzienniczka, to po co będę chodziła na zebrania? – strata czasu.
 • Wychowawca ciągle krytykuje moje dziecko, więc chodzę tylko wtedy, gdy muszę.
 • Mój syn dobrze się uczy, więc przychodzę do szkoły tylko, gdy nauczycielka tego wymaga.

Wypowiedzi te świadczą o tym, że rodzice nie dostrzegają potrzeby szerszej współpracy ze szkołą, a nie jest to zjawisko pozytywne. Pragnę podkreślić, że z mojego doświadczenia wynika, iż każde spotkanie z rodzicami powinno mieć cechy partnerskiego dialogu, a nie monologu nauczyciela. Żadna ze stron nie musi czuć się mniej wartościowa. Tylko współpraca może przynieść zamierzone efekty, a motorem tej współpracy powinien być nauczyciel.

Aby uczestnictwo rodziców w życiu szkoły było coraz większe, należy ich włączać w sprawy życia szkoły. Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie jej rozwoju. Mogą oni dostrzec takie sprawy, które wymykają się spod kontroli nauczycieli, a które są ważne dla szkoły. Dlatego należy pozwolić rodzicom na wyrażanie ich opinii i oczekiwań wobec szkoły – przeprowadzać ankiety, otwarte rozmowy, tak, aby czuli się potrzebni i docenieni. Należy ich zachęcać do działań na rzecz szkoły.

Aby rodzice rzeczywiście wpływali na życie szkoły, należy im stworzyć odpowiednie warunki zachęty (S. Wlazło):

 • wpisywanie do księgi szkoły zasłużonych rodziców,
 • przekazywanie rodzicom informacji o pracy szkoły,
 • umożliwienie rodzicom prezentacji efektów swoich zainteresowań,
 • udział rodziców w imprezach szkolnych,
 • założenie skrzynki kontaktowej, do której rodzice wrzucaliby na przykład informacje typu: czego oczekuję od szkoły, co oferuję szkole,
 • organizowanie spotkań z rodzicami,
 • prowadzenie sondaży, wywiadów w celu zebrania informacji, jak rodzice postrzegają szkołę.

Rodzice powinni być informowani o zmianach zachodzących w szkole, a osoby chętne – mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w nich. Udzielanie się rodziców w pracach na rzecz szkoły jest zjawiskiem bardzo pożądanym. W czasie, gdy dyrektorzy borykają się z brakiem funduszy, pomoc rodziców jest bardzo cenna. Udział rodziców w życiu szkoły może mieć bardzo różne formy. W zakresie dydaktycznym rodzice mogą uczestniczyć w wyposażaniu sal w pomoce dydaktyczne, mogą pomagać nauczycielowi w własnoręcznym wykonywaniu niektórych pomocy, jak również zaoferować pomoc materialną. Wielu rodziców chętnie uczestniczy w malowaniu klas, remontach, naprawach urządzeń szkolnych oraz sprzętu (krzesła, stoliki i tym podobne).

Dużą rolę do odegrania mają rodzice w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych. Chętnie widziana przez nauczycieli bywa pomoc rodziców w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości klasowych i szkolnych (dekorowanie sal, przygotowanie pomieszczeń, rekwizytów i tym podobne). Rodzice mogą też służyć swoją pomocą w organizowaniu wycieczek, wyjść do kina, teatru. Pomoc w dziedzinie kultury i sportu może polegać na organizowaniu i inicjowaniu zabaw, imprez sportowych i dobroczynnych, konkursów wiedzy o swoim regionie i innych.

Nauczyciele powinni zabiegać o włączenie się rodziców do prac na rzecz szkoły zachęcać ich do pomocy, ukazywać korzyści z tym związane. Dużą rolę ma również do odegrania dyrektor, który na różnego rodzaju spotkaniach z rodzicami może apelować o ich pomoc, zachęcać do prac na rzecz szkoły, pamiętać o podziękowaniu za dotychczasowe, uświadamiać rodziców, że pracując dla szkoły pracują dla dobra swoich dzieci.

Chcąc się dowiedzieć, w jakim stopniu rodzice udzielali się w pracach na rzecz szkoły, przeprowadziłam badania, z których wynika, że tylko 11,1% rodziców brało często udział w pracach na rzecz szkoły, a 3% udzielało się bardzo często. W ogóle nie uczestniczyło w żadnych pracach 25% a 27% brało w nich udział tylko wtedy, gdy byli do tego zmuszeni. Ponad 36% respondentów przyznało się do rzadkiego uczestnictwa w nich.

Ogólnie można zauważyć, że udział rodziców w pracach dla szkoły jest niewystarczający. Przyczyny tego zjawiska są różne. Rodzice tłumaczą się związanym z sytuacją zawodową brakiem czasu. Obecnie obserwuje się wzrost troski rodziców o zabezpieczenie materialne bytu dziecka, zmniejsza się natomiast ich zainteresowanie sferą potrzeb i doznań psychicznych. Gdy oboje rodzice pracują, często opiekę nad dzieckiem do godzin popołudniowych przejmuje szkoła (świetlica), a rodzice, wracając późnym popołudniem do domu, tłumaczą, że nie mogli zdążyć z pracami i zajęciami domowymi, nie mają czasu na przypilnowanie swoich pociech, aby odrobiły zadanie czy też nauczyły się lekcji. Rodzice często nie poczuwają się do obowiązku pomagania szkole. Pozyskiwanie rodziców przez wychowawców klas oraz dyrektora szkoły powinno odnieść pozytywny skutek. Niektórym rodzicom trzeba wskazać kierunki działania, zachęcić, pokazać korzyści, a na pewno włączą się w proces życia szkoły.

Czas poświęcony szkole przez rodziców i ich praca na rzecz szkoły nie mogą być niezauważone. Każda praca, szczególnie społeczna, powinna być doceniona. Podziękowanie za jej wkład powinien wyrazić dyrektor szkoły z okazji nadarzającej się uroczystości szkolnej czy też w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym.

Dekalog dla Rodziców i Wychowawców

•  Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.

•  Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

•  Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.

•  Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. (Nie bój się utraty autorytetu – dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.

•  Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.

•  Nie mów „zrobisz to, bo ja tak chcę” – jeśli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.

•  Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.

•  Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.

•  Jeżeli nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.

•  Staraj się być czasem adwokatem swego dziecka.

(„Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r.)

 

 

Absolwenci

 Absolwenci rocznik 2001

szkolne lata 2008-2014

Filipek Łucja

Ingier Emilia

Kacprzak Mateusz

Kapusta Karina

Michalczuk Aleksandra

Misztela Dawid

Ostalec Maria

Prokop Anna

Rogalska Julia

Szych Damian

Absolwenci rocznik 2000

szkolne lata 2007-2013

Bucior Justyna Aleksandra

Ingier Hubert Jarosław

Jakubik Mateusz Albert

Jonczyk Sylwia Małgorzata

Kapusta Angelika Marzena

Kocimowska Natalia Anna

Krzaczyński Kamil Roman

Nowakowska Kamila Paulina

Prokop Maja Wiktoria

Suwart Norbert Cyprian

Turniak Anna

Wieczoerk Błażej Konrad

Absolwenci rocznik 1999

szkolne lata 2006-2012

 Białkowska Violetta Agata

Cieciura Sebastian Cezary

Goska Jakub Ireneusz

Idzik Hubert Michał

Kałużna Julita Daria

Kołtonik Julia Wiktoria

Krzaczyńska Iga Klaudia

Kukulska Aleksandra

Smuga Patrycja Ilona

Absolwenci rocznik 1998

szkolne lata 2005-2011

Adaszek Martyna

Budzisz Paulina

Cieciura Marlena

Gumienny Kamil

Jakubiak Mateusz

Jakubik Dawid

Jonczyk Tomasz

Kapusta Arkadiusz

Kapusta Patryk

Kosela Aleksandra

Kukulska Karolina

Majewski Tomasz

Matera Marta

Pałubska Monika

Pietrzyk Błażej

Sikora Michał

Stobiecki Cezary

 

Absolwenci rocznik 1997

szkolne lata 2004-2010

Bałata Paulina

Drozdek Tomasz

Hamerling Julita

Ingier Szymon

Kałużna Olga

Kapusta Kinga

Król Jakub

Pietrzyk Albert

Piwowarska Justyna

Predoń Maciej

Wnuk Katarzyna

Absolwenci rocznik 1996

szkolne lata 2003-2009

Absolwenci rocznik 1995

– szkolne lata 2002-2008

Boćkowski Mateusz
Grodek Mateusz
Idzik Klaudia
Jakubik Julita
Jarosz Jakub
Kapusta Agnieszka
Komór Aleksandra
Kosela Adam
Król Michał
Krzaczyńska Patrycja
Kuśnierski Szymon
Pałubska Paulina
Piątek Michał
Szewczyk Maciej
Ślęzak Angelika
Wódz Konrad

Absolwenci rocznik 1994

– szkolne lata 2001-2007

Adamek Łukasz
Adamska Kinga
Derlatka Adrian
Dudek Bartosz
Fidala Dominika
Jakubik Izabela
Kocimowska Edyta
Komorowska Justyna
Krzaczyńska Marlena
Kukulski Damian
Kulik Agnieszka
Matera Marcin
Migasiński Jakub
Pietrzyk Aleksandra
Widawski Mateusz
Wieczorek Mariusz
Wójtowicz Tomasz

Absolwenci rocznik 1993

– szkolne lata 2000-2006

Budzisz Aleksandra
Czubała Dominika
Duszyński Marcin
Kałużny Rafał
Kukulski Mateusz
Siwa Aleksandra
Sobolewska Patrycja
Szych Przemysław
Wnuk Sylwia
Kotas Aleksandra
Kotas Maria
Kuśmierska Patrycja
Pietrzyk Dominik
Stępień Hubert
Wódz Mateusz

Absolwenci rocznik 1992

– szkolne lata 1999-2005

Adamski Dawid
Czubała Tomasz
Duszyńska Paulina
Fidala Milena
Kałużna Kinga
Kapusta Przemyław
Komorowska Paulina
Kukulska Monika
Marcinkowski Krzysztof
Marcinkowski Piotr
Matera Tomasz
Oster Paulina
Pęczek Hubert
Pisarek Łukasz
Ślęzak Daniel
Tręda Iwona
Wnuk Piotr
Zielińska Anna
Adaszek Monika
Budzisz Karolina
Jarosz Justyna
Kotas Katarzyna
Migasiński Maciej
Miłak Ewa
Kotas Marta
Widawski Radosław

Absolwenci rocznik 1991

– szkolne lata 1998-2004

Adasiak Łukasz
Derlatka Dawid
Famulska Monika
Ingier Łukasz
Jagiełło Damian
Kałużny Damian
Kołtonik Aleksandra
Komór Kordian
Mazerant Marta
Owczarek Katarzyna
Piejek Damian
Rogalski Adam
Roske Wioleta
Górski Marcin
Karpik Jarosław
Bora Artur
Jakubiak Piotr
Jakubik Edyta

Absolwenci rocznik 1990

– szkolne lata 1997-2003

Apanowicz Michał
Duszyńska Beata
Goska Łukasz
Goska Robert
Gościek Tomasz
Hejduk Jakub
Jagiełło Kamil
Kałużny Cezary
Kocimowski Piotr
Leśniewska Klaudia
Majchrzak Ewelina
Oster Anna
Piątek Tomasz
Ślęzak Marta
Tręda Joanna
Zielińska Kinga
Szewczyk Przemysław
Adaszek Marcin
Bora Mateusz
Kotas Katarzyna
Merk Aneta
Stępień Michał
Jakubiak Piotr
Waliwander Izabela
Justyna Przemysław

 

Na stronach zamieściliśmy nazwiska i imiona osób, które ukończyły Szkołę Podstawową w Milejowie. Nie ma tu nazwisk osób, które uczęszczały przez kilka lat do naszej szkoły, ale z różnych względów jej nie ukończyły (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły itp.). Jeżeli nie ma Państwa na naszej liście, a ukończyliście naszą szkołę to serdecznie przepraszamy i prosimy o kontakt: e-mail: spmilejow@gmail.com lub ulaapan@gmail.com, www.spmilejow.hekko.pl -(Forum). Postaramy się jak najszybciej usunąć nasz błąd! 🙂

 

 

Absolwenci rocznik 1989

– szkolne lata 1996-2002
Adaszek Patrycja
Dudek Anna
Goska Marta
Gościek Łukasz
Kałużna Sylwia
Kukulski Dawid
Leśniewski Daniel
Pawłowska Agnieszka
Piejek Adam
Sikora Szymon
Tręda Izabela
Wójtowicz Edyta
Komór Bartosz
Sobański Łukasz
Karpik Rafał
Tyczka Damian
Rybak Michał

Absolwenci rocznik 1988

– szkolne lata 1995-2001
Dworzyński Bartłomiej
Filipczak Łukasz
Goska Martyna
Kocimowska Agnieszka
Majchrzak Łukasz
Piątek Agata
Pluta Anna
Siwy Dariusz
Zieliński Łukasz
Kania Damian
Szewczyk Jolanta
Kielanowski Michał

Absolwenci rocznik 1987

– szkolne lata 1994-2000
Budzisz Milena
Budzisz Michał
Cecotka Agnieszka
Famulski Michał
Goska Justyna
Leśniewski Krzysztof
Majchrzak Joanna
Piejek Piotr
Siwa Katarzyna
Smolarek Agnieszka
Sowińska Małgorzata
Wójtowicz Agnieszka
Komór Maciej
Rybak Justyna
Ślęzak Ewelina

Absolwenci rocznik 1986

– szkolne lata 1993-1999
Adaszek Martyna Małgorzata
Derlatka Paulina Agnieszka
Dudek Marlena Agnieszka
Goska Anna Celestyna
Kołtonik Justyna Magdalena
Kotas Anna Maria
Misztela (Łęgowski) Andrzej
Rogalska Katarzyna
Smolarek Milena
Święconek Marcin
Radzikowska Jolanta
Pirek Grzegorz
Dawidowicz Monika
Langier Arkadiusz
Komór Artur

Absolwenci rocznik 1985

– szkolne lata 1992-2000
Barański Sławomir Karol
Dudek Konrad Krzysztof
Goska Jarosław
Jasiński Robert
Kołtonik Katarzyna Dagmara
Kowalski Rafał Piotr
Majchrzak Jacek Andrzej
Miłak Adam
Roske Kamila
Woźniak Mirosław
Pirek Rafał
Dura Iwona
Komór Dariusz
Paul Marzena
Sobański Szczepan
Kania Paweł
Kielanowska Anna
Kiełbasa Katarzyna

Absolwenci rocznik 1984

– szkolne lata 1991-1999
Adaszek Ewelina
Kopeć robert
Kotas Adam
Marcinkowska Wioleta
Prokop Beata
Rogalski Tomasz
Sikora Ewelina
Stelmach Karolina
Urbaniak Damian
Wójtowicz Ewelina
Kołton Konrad
Owczarek Agnieszka
Zielińska Aneta
Komór Dominika

Absolwenci rocznik 1983

– szkolne lata 1990-1998
Cecotka Katarzyna
Derlatka Monika
Dudek Iwona
Goska Grzegorz
Kaczmarek Sylwia
Kopeć Sebastian
Kotas Adam
Meszczyk Janusz
Pechta Jarosław
Sadura Mariusz
Sikora Marcin
Brzozowska Karolina
Filipczak Marta
Kafarski Damian
Delipacy Anna
Dura Marcin
Piskorz Wanda
Nowak Agnieszka
Herman Magdalena
Dobrakowska Agnieszka
Czerwiński Hubert
Kędzierski Roman
Langier Edyta
Kołton Justyna

Absolwenci rocznik 1982

– szkolne lata 1989-1997
Barański Piotr
Cecotka Monika
Derlatka Izabela
Dudek Edyta
Jakubiak Łukasz
Jasiński Przemysław
Kaczmarek Karol
Kapusta Rafał
Karpik Aneta
Kleska Anna
Kołek Cezary
Krajewski Kamil
Kugiel Ewelina
Miłak Paweł
Miłak Piotr
Pawłowski Tomasz
Stępień Michał
Supady Agnieszka
Urbaniak Wioletta
Dura Agnieszka
Pitek Piotr
Kotas Agata
Kielanowski Dariusz
Leśniewska Anna

Absolwenci rocznik 1981

– szkolne lata 1987-1996
Budzisz Dominika
Budzisz Konrad
Budzisz Anna
Cecotka Karol
Harlejczyk Sebastian
Jakubiak Łukasz
Jasiński Marcin
Jończyk Rafał
Kowalski Zbigniew
Kukulska Anetta
Marcinkowska Edyta
Nowak Rafał
Pałubski Michał
Supady Marzena
Wiklińska Marlena
Wójtowicz Marta
Zatorska Katarzyna
Meszczyk Ewelina
Barańska Kamila
Tarnowska Izabela
Zieliński Jacek
Piejek Olga
Święconek Małgorzata
Święconek Joanna
Budzisz Andrzej
Langier Marcin

Absolwenci rocznik 1980

– szkolne lata 1987-1995
Barczak Monika
Budzisz Agata
Budzisz Piotr
Derlatka Kinga
Domański Jakub
Dudek Aneta
Gałas Andrzej
Jagiełło Konrad
Kapusta Iga
Karpik Sylwia
Krajewska Daria
Pałubska Anna
Rosińska Danuta
Supady Mariusz
Wikliński Mirosław
Suwart Kamil
Roske Edyta
Sobolewska Joanna
Kędzierski Arkadiusz
Zieliński konrad
Turlik Małgorzata
Rolka Dorota
Brzozowska Marta
Gemel Artur
Miłak Edyta
Pawlikowski Zbigniew

 

Absolwenci rocznik 1979

– szkolne lata 1986-1994
Budzisz Małgorzata
Cecotka Dariusz
Derlatka Robert
Drzynicka Magdalena
Goska Anna
Jagiełło Katarzyna
Kafarska Monika
Kiełbik Robert
Kotas Anetta
Marcinkowska Iwona
Andrzejczak Ireneusz
Rolka Mariusz
Miśkiewicz Jarosław
Hebda Piotr
Jakubiak Sebastian
Jardzioch Urszula
Antosik Bartłomiej
Dobrakowska Wanda
Herman Kamila

Absolwenci rocznik 1978

– szkolne lata 1985-1993
Dędek Agnieszka
Domańska Justyna
Gradziśnka Katarzyna
Harlejczyk Anata
Miłak Agnieszka
Wójtowicz Mariola
Sowińska Anna
Kałużny Damian
Barczak Elżbieta
Zatorski Emil
Sadura Artur
Kapusta Aneta
Idzik Konrad
Kapusta Sylwia
Krasoń Katarzyna
Meszczyk Mariusz
Kugiel Daniel
Piejek Mariusz
Zieliński Tomasz
Święconek Edyta
Pawlikowska Edyta
Miłak Rafał
Kiełbasa Damian
Herman Beata
Antosik Katarzyna
Czerwiński Marcin

Absolwenci rocznik 1977

– szkolne lata 1984-1992
Barczak Tomasz
Budzisz Ewa
Budzisz Robert
Grzywacz Annna
Idzik Dariusz
Jasińska Lidia
Kołek Robert
Kowalska Anna
Kugiel Aneta
Langier Agnieszka
Manikowski Mariusz
Mazeratn Piotr
Rosińska Katarzyna
Stępień Bartosz
Wnuk Mariusz
Kałużna Lidia
Sobolewska Katarzyna
Święconek Aneta
Święconek Jarosław
Jardzioch Justyna
Krasoń Mariusz
Hebda Marcin
Kania Rafał
Dobrakowska Maria

 

Absolwenci rocznik 1976

– szkolne lata 1983-1991
Boczkowski Jakub
Boruń Agnieszka
Boruń Edyta
Budzisz Mariusz
Cieciura Włodzimierz
Drzynicka Sylwia
Idzik Wioletta
Jagiełło Marcin
Kałużny Radosław
Kamiński Artur
Kugiel Mariusz
Pawłowski Paweł
Pluta Monika
Prokop Sylwester
Supady Agnieszka
Wójtowicz Albin
Karpik Artur
Budzisz Robert
Dura Małgorzata
Goszcz Jerzy
Kiełbasa Jolanta
Kowalska Katarzyna
Pawlikowski Mariusz
Turlik Aneta
Kocimowska Dominika
Pietrzyk Adam
Pietrzyk Małgorzata
Andrzejczak Grzegorz
Roske Dariusz
Ślęzak Szczepan
Jaskóła Wojciech

Absolwenci rocznik 1975

– szkolne lata 1982-1990
Barczak Arkadiusz
Boczkowski Maciej
Budzisz Tomasz
Cieciura Andrzej
Gałas Izabela
Jagiełło Paweł
Kapusta Andrzej
Kowalska Grażyna
Olczyk Jarosław
Pietrzyk Marzena
Pluta Aneta
Predoń Marzena
Wójtowicz Emil
Gemel Damian
Ingir Sebastian
Stępień Ilona
Krzaczyński Tomasz
Tarnowski Rafał
Pstrokoń Tomasz
Turlik Tomasz
Wieczorek Robert
Zielińska Anetta
Mikołajczyk Agnieszka
Miłak Grzegorz

Absolwenci rocznik 1974

– szkolne lata 1981-1989
Baranowski Krzysztof
Gałas Zofia
Jończyk Piotr
Kiereś Marzena
Kowalska Joanna
Kukulski Paweł
Manikowska Katarzyna
Olczyk Edyta
Opala Iwona
Sadura Marzena
Wójtowicz Mariusz
Wodzyńska Joanna
Dobrakowska Ewa
Kawałek Robert
Kiełbasa Ryszard
Kocimowski Sebastian
Pietrzyk Agnieszka

Absolwenci rocznik 1973

– szkolne lata 1980-1988
Jagiełło Maria
Kiełbik Paweł
Nowak Krzysztof
Sowińska Katarzyna
Kapusta Zbigniew
Supady Joanna
Goska Arkadiusz
Miłak Janusz
Mazerant Ewa
Olczyk Mariusz
Olczyk Rafał
Daleszczyk Mariusz
Ingier Piotr
Szewczyk Rafał
Zieliński Mariusz
Szczypiński Adam
Rozpiątkowska Beata
Miśkiewicz Anna
Kiełbasa Barbara
Kawałek Andrzej
Hebda Piotr
Dura Krzysztof
Chrząstek Urszula
Dróżdż Małgorzata

Absolwenci rocznik 1972

– szkolne lata 1979-1987
Pluta Marzena
Cieciura Zbigniew
Płosa Marcin
Harlejczyk Rafał
Kiełbik Dorota
Jażdż Magdalena
Wnuk Edyta
Baranowska Agnieszka
Supady Małgorzata
Miłak Małgorzata
Kałużny Jarosław
Mazerant Bogusława
Derlatka Nina
Konopka Grzegorz
Gumienny Benedykt
Pietrzyk Dorota
Sikora Artur
Andrzejczak Andrzej
Rojek Aleksander
Krasoń Tomasz
Krasoń Agata
Dawidowicz Renata
Szczypińska Anetta
Miśkiewicz Katarzyna

Absolwenci rocznik 1971

– szkolne lata 1978-1986
Kopeć Małgorzata
Nowak Zdzisława
Jagiełło Aldona
Jażdż Anetta
Jończyk Tomasz
Jończyk Zenon
Kałużny Cezary
Kapusta Iwona
Komorowski Radosław
Konopka Agata
Opala Małgorzata
Pluta Krzysztof
Serafin Krzysztof
Wilczek Stanisław
Jakubiak Mariusz
Rozpiątkowski Andrzej
Krzaczyński Karol
Budzisz Marcin
Pietrzyk Paweł
Chmielewski Dariusz

Absolwenci rocznik 1970

– szkolne lata 1977-1985
Ślęzak Bogumiła
Gradzińska Małgorzata
Kukulski Krzysztof
Smuga Jolanta
Idziak Dariusz
Suwart Adam
Szmit Anna
Jażdż Piotr
Supady Ewa
Langier Anna
Derlatka Paweł
Idzik Włodzimierz
Hemer Jadwiga
Szewczyk Sławomir
Jaskóła Agnieszka
Pietrzyk Andrzej
Wieczorek Urszula
Lenarczyk Beata
Kapusta Małgorzata

 

 

 

Absolwenci rocznik 1969

– szkolne lata 1976-1984
Jakubik Jolanta
Suwart Grzegorz
Pacholska Agnieszka
Idziak Danuta
Wnuk Mariola
Wnuk Wojciech
Pęczek Krzysztof
Kapusta Jolanta
Goska Agnieszka
Szymańska Jolanta
Grzywacz Mariola
Matera Jarosław
Leśniewski Piotr
Pisarek Arkadiusz
Goska Teresa
Manikowski Adam
Manikowska Ewa
Herman Małgorzata
Sikora Zbigniew
Zielińska Ilona
Kotas Danuta
Krasoń Arkadiusz
Kowalczyk Andrzej
Kawałek Jan
Dratwa Sylwester
Dawidowicz Dorota
Budzisz Jacek
Kiełbik Jolanta
Kapusta Tomasz

Absolwenci rocznik 1968

– szkolne lata 1975-1983
Serafin Zofia
Gliszczyńska Iwona
Idzik Ilona
Jończyk Beata
Jończyk Stanisław
Komorowska Marzena
Matera Mirosław
Pietrzyk Wojciech
Sik Renata
Ślęzak Piotr
Zielińska Iwona
Antosik Paweł
Antosik Piotr
Dobrakowska Bogumiła
Ostalczyk Sławomir
Ostalczyk Mirosław
Adamek Krzystzof
Owczarek Agnieszka
Dytrych Elżbieta
Sądorowski Arkadiusz

Absolwenci rocznik 1967

– szkolne lata 1974-1982
Leśniewski Alfred
Łęgowska Zofia
Wilczek Dorota
Kiełbik Bożena
Goska Marzenna
Kiereś Uszula
Płosa Agnieszka
Kopeć Adrian
Kukulski Tomasz
Supady Jadwiga
Pęczek Ilona
Szmit Krzysztof
Kałużny Tomasz
Boczkowska Agnieszka
Pietrzyk Andrzej
Budzisz Jarosław
Gradziński Grzegorz
Jończyk Agnieszka
Goszcz Zdzisława
Rozpiątkowska Elżbieta
Wieczorek Ilona
Tarnowska Jolanta
Szczypiński Krzysztof
Kowalczyk Jan
Kiełbasa Dorota
Kawałek Jolanta
Herman Anna
Jaskóła Krzysztof

Absolwenci rocznik 1966

– szkolne lata 1973-1981
Chęcińska Danuta
Derlatka Renata
Jończyk Dorota
Konopka Agnieszka
Matera Sławomir
Włóka Anna
Otwinowski Grzegorz
Ślęzak Zbigniew
Górski Adam
Balcerzyk Elżbieta
Dąbrowski Sławomir
Langier Zofia
Walasik Ewa
Piątek Małgorzata
Antosik Helena
Karkocha Andrzej
Kowalczyk Alfred
Supady Jolanta
Ingier Paweł

Absolwenci rocznik 1965

– szkolne lata 1972-1980
Biernat Wanda
Dąbrowski Piotr
Goska Karol
Grzywacz Ilona
Kulbat Jacek
Langier Zdzisława
Boczkowska Gabriela
Jagiełło Grzegorz
Kiereś Dorota
Staniewski Bogdan
Jończyk Dorota
Pitek Bogumiła
Daleszczyk Ilona
Gumienny Jacek
Herman Iwona
Tarnowski Krzysztof
Jończyk Agnieszka
Kapusta Dariusz
Rojek Ewa
Szczepanik Jacek
Szczypińksa Jadwiga
Kowalczyk Marek
Supady Jolanta

Absolwenci rocznik 1964

– szkolne lata 1971-1979
Boczkowski Jacek
Gościek Jacek
Jagiełło Dariusz
Jończyk Agnieszka
Kołtonik Agata
Langier Małgorzata
Mazerant Zbigniew
Pacholski Stanisław
Sik Elżbieta
Charlejczyk Bogumiła
Skwarski Wiesław
Dawidowicz Małgorzata
Dobrakowski Jacek
Kolasińska Maria
Kowalska Gabriela
Piątek Agata
Chrząstek Anna
Szczepanik Jacek

Absolwenci rocznik 1963

– szkolne lata 1970-1978
Zieliński Adam
Stelmach Elżbieta
Kawala Edward
Jończyk Teodora
Balcerzyk Małgorzata
Jakubiak Paweł
Wnuk Jacek
Serafin Jolanta
Walasik Jolanta
Grzywacz Zbigniew
Dudek Joanna
Staniewski Marek
Daleszczyk Andrzej
Łągwa Barbara
Chądzyńska Jadwiga
Kielanowska Zdisława
Pstrokoń Joanna
Wieczorek Bogusława
Karpik Stanisław

Absolwenci rocznik 1962

– szkolne lata 1969-1977
Dytrych Krzysztof
Jagiełło Jolanta
Jończyk Elżbieta
Konopka Jolanta
Kopeć Sławomir
Tręda Jan
Kłosiński Jędrzej
Piątek Ryszard
Galuś Dorota
Hemer Zofia
Kiełbasa Danuta
Krasoń Marta
Pietrzyk Dariusz
Święconek Włodzimierz
Chrząstek Jerzy

Absolwenci rocznik 1961

– szkolne lata 1968-1976
Biernat Anna
Gliszczyńska Barbara
Goska Jolanta
Jagiełło Emilia
Jończyk Elżbieta
Konopka Elżbieta
Kulbat Ewa
Langier Krystyna
Łęgowska Elżbieta
Szmit Jadwiga
Wachnik Tadeusz
Tomczyńska Teresa
Włóka Krzysztof
Palus Jarosław
Pietrzyk Dariusz
Krasoń Marta
Pietrzyk Krystyna
Dytrych Wiesława
Goszcz Krystyna
Kotas Włodzimierz
Kowalski Piotr
Dróżdż Grażyna
Solanowska Iwona

 

Absolwenci rocznik 1960

– szkolne lata 1967-1975
Adaszek Jan
Dudek Krystyna
Szymański Krzysztof
Chęcińska Krystyna
Gościk Jadwiga
Jagiełło Alina
Jonczyk Ewa
Kapusta Halina
Kotas Teresa
Kołton Grzegorz
Kulbat Tomasz
Langier Mirosław
Łęgowska Anna
Merk Bogusława
Otwinowski Adam
Supady Teresa
Supady Anna
Supady Stanisław
Tręda Wiesława
Woch Małgorzata
Jagiełło Sawomir
Łukasik Renata
Zaor Maria
Szych Maria
Palus Jarosław
Grzywacz Agnieszka
Kotas Wiesława
Pietrzyk Grażyna
Radzikowska Danuta
Pawlikowska Teresa

 

 

 

Absolwenci rocznik 1959

– szkolne lata 1966-1974
Goska Adam
Pisarek Cecylia
Szmit Bożena
Supady Józef
Predoń Bożena
Broniszewski Kazimierz
Pełka Anna
Kaszewski Zdzisław
Tomczyńska Maria
Kotas Jolanta
Kłosiński Marek
Miśkiewicz Danuta
Pitek Ryszard
Szczepanik Krzysztof
Zieliński Marek
Bartczak Leszek
Karkocha Stanisław

Absolwenci rocznik 1958

– szkolne lata 1965-1973
Jonczyk Jolanta
Gliszczyński Tadeusz
Stelmach Jadwiga
Goska Joanna
Górski Zbigniew
Pigoń Urszula
Płosa Elżbieta
Cecotka Włodzimierz
Dudek Józef
Kołtonik Paweł
Supady Sławomir
Szmit Danuta
Derlatka Adela
Pisarek Edmund
Gościk Elżbieta
Renkiel Janusz
Renkiel Wiesław
Galuś Tomasz
Palus Krzysztof
Skrobek Teresa

Absolwenci rocznik 1957

– szkolne lata 1964-197 2
Ślęzak Bożena
Ślęzak Mirosław
Kleska Jan
Glajzner Zdzisław
Gajęcka Danuta
Jagiełło Jadwiga
Budzisz Jan
Dudek Barbara
Jakubiak Maria
Kołton Zuzanna
Kotas Piotr
Kapusta Jan
Szymańska Anna
Kopeć Tadeusz
Gliszczyński Henryk
Karpik Krzysztof
Miłak Mirosław
Jonczyk Anna
Boruń Marek

Absolwenci rocznik 1956

– szkolne lata 1963-1971
Goska Bogumił
Gajęcka Grażyna
Broniszewski Jerzy
Pełka Wanda
Merk Teresa
Płosa Beata
Suwart Anna
Kapusta Stanisłw
Kałużny Zenon
Dudek Krzysztof
Budzisz Tadeusz
Derlatka Ireneusz
Iskrzyński Marian
Grzegdala Tomasz
Stelmach Kazimierz
Jonczyk Teodora
Karpik Dominik
Góra Andrzej

Absolwenci rocznik 1955

– szkolne lata 1962-1970
Ostalczyk Krystyna
Kaczmarek Krzysztof
Gościk Bożena
Supady Janusz
Kotas Zbigniew
Piejek Jan
Kapusta Witold
Adaszek Teresa
Jarecka Zdzisława
Wnuk Bogumiła
Budzisz Edward
Kapusta Maria
Waliwander Danuta
Cecotka Danuta
Kaszewski Jan
Suska Piotr
Zaor Roman
Karpik Zdzisław
Kafarski Marian

Absolwenci rocznik 1954

– szkolne lata 1961-1969
Patera Wiesław
Mazerant Paweł
Merk Hannna
Kaczmarek Bożena
Jonczyk Ireneusz
Łęgowska Urszula
Woch Marek
Rolka Krystyna
Gajęcki Edward
Pilużek Małgorzata
Kałużna Teresa
Cecotka Jan
Dudek Zofia
Budzisz Zdzisław
Dudek Mirosława
Konopka Bożena
Szymańska Barbara
Kopeć Anna
Walasik Henryk
Goska Michał
Jagielska Wanda
Kozłowski Paweł
Kapusta Bożena

Absolwenci rocznik 1953

– szkolne lata 1960-1968
Kopeć Wiesław
Iskrzyńska Krystyna
Bartczak Michał
Stelmach Jan
Walczak Jan
Budzisz Zbigniew
Kapusta Wiesław
Jagiełło Monika
Szewczyk Urszula
Stępień Henryk
Ostalczyk Marek
Cecotka Krzysztof
Barczak Henryk
Górska Danuta
Merk Zdzisław
Borowska Zofia
Broniszewska Marta
Glajzner Stanisław
Pełka Czesław
Kotas Wiesław
Adaszek Zofia
Jarecki Ryszard
Ciesielski Sławomir
Predoń Lesława
Urbaniak Tadeusz
Kotas Janusz
Goska Stanisław
Cecotka Aleksandra
Supady Elżbieta
Kapusta Barbara

Absolwenci rocznik 1952

– szkolne lata 1959-1967
Ślęzak Grażyna
Merk Antoni
Kugiel Anastazja
Zaor Grażyna
Budzisz Stanisław
Wnuk Maria
Jakubiak Andrzej
Dudek Wiesława
Mazerant Alicja
Goska Grzegorz
Goska Leszek
Kopeć Danuta
Kopeć Edward
Jagielski Krzysztof
Gazda Małgorzata
Bartczak Tomasz
Kaszewski Andrzej

Absolwenci rocznik 1951

– szkolne lata 1958-1965
Szymańska Danuta
Iskrzyński Ryszard
Gazda Teresa
Gazda Maria
Stelmach Grażyna
Jagiełło Wiesława
Ślęzak Wiktor
Ł¹ródelny Wojciech
Mazerant Włodzimierz
Jagiełło Kazimierz
Ostalczyk Grzegorz
Harlejczyk Zygmunt
Barczak Czesław
Borowska Stanisława
Kotas Józef
Jagiełło Renata
Budzisz Grażyna
Dudek Zenobia
Kałużny Andrzej
Urbaniak Irena
Dudek Zygmunt
Budzisz Marian
Budzisz Elżbieta
Kotas Andrzej
Goska Krzysztof
Matera Maria

Absolwenci rocznik 1950

– szkolne lata 1957-1964
Goska Krzystof
Kleska Jadwiga
Ostalczyk Danuta
Łukomska Lucyna
Milczarek Wiesław
Barczak Marianna
Kugiel Ryszard
Gościk Jan
Cecotka Tadeusz
Jakubiak Zuzanna
Predoń Zdzisław
Gałas Kazimierz
Urbaniak Danuta
Wnuk Halina
Budzisz Wiesław
Derlatka Jan
Dawidowicz Krzysztof
Cecotka Jadwiga
Jagielski Ludwig
Stelmach Lucyna

 

 

Absolwenci rocznik 1949

– szkolne lata 1956-1963
Merk Wojciech
Otwinowska Halina
Ślęzak Krystyna
Borowska Janina
Woch Jan
Glajzner Krystyna
Jagiełło Sławomir
Wuk Elżbieta
Cisielski Bogdan
Dąbrowska Józefa
Dudek Danuta
Kleska Zdisław
Wnuk Anna

Absolwenci rocznik 1948

– szkolne lata 1955-1962
Jagiełło Zbigniew
Ostalczyk Teresa
Pawłowska Zofia
Grzegdala Jolanta
Milczarek Ireneusz
Leśniewski Stanisław
Szewczyk Elżbieta
Jakubiak Marek
Predoń Mirosława
Budzisz Elżbieta
Urbaniak Wacława
Kwiecień Ryszard
Dawidowicz Janina
Supady Zenon
Merk Helena
Adaszek Zofia
Wyrzykowska Urszula
Gazda Michał

Absolwenci rocznik 1947

– szkolne lata 1954-1961
Goska Anna
Merk Barbara
Stępień Krystyna
Łukomska Elżbieta
Harlejczyk Leszek
Idzik Jerzy
Zaor Józef
Kugiel Teresa
Dyndek Teresa
Włóka Krystyna
Cecotka Henryk
Cecotka Barbara
Supady Edward
Kałużna Jadwiga
Jonczyk Aleksandra
Dudek Stanisław
Cecotka Elżbieta
Cecotka Marek
Idzik Krystyna
Konopka Zygmunt
Waliwander Ryszard

Absolwenci rocznik 1946

– szkolne lata 1953-1960
Jagiełło Marianna
Idzik Halina
Ciach Stanisław
Kiełbik Henryk
Fligel Jadwiga
Krasoń Tadeusz
Kiełbik Krystyna
Wnuk Zygmunt
Pietrzyk Kazimierz
Wnuk Anna
Urbaniak Anna
Walasik Leszek
Dawidowicz Grażyna
Supady Zbigniew
Kocimowski Edward
Adamek Janina
Jagielski Włodzimierz

Absolwenci rocznik 1945

– szkolne lata 1952-1959
Goska Regina
Ślęzak Leszek
Ostalczyk Aleksander
Pawłowski Jerzy
Grzegdala Anna
Suwart Antoni
Dyndek Marian
Szewczyk Adam
Jakubiak Helena
Wnuk Wiesława
Kotas Wisława
Cisielska Elżbieta
Kałużny Edmund
Matera Zenon
Adaszek Leszek

 

6-latek w szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało list do dyrektorów szkół,

w którym czytamy:

Szanowni Państwo Dyrektorzy

nadchodzący rok szkolny jest ostatnim, w którym o zapisaniu dziecka

do I klasy decydują rodzice. By jak najwięcej z nich dowiedziało się na czym polega edukacja w I klasie, jak zmieniły się w ostatnich latach placówki szkolne i podejście do najmłodszych uczniów, na przełomie grudnia i stycznia Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało samorządom pakiet informacyjny zawierający listy, plakaty i ulotki dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego…

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się

z przygotowanymi przez MEN materiałami na stronie www.men.gov.pl/mam6lat

MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJ

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców do zapoznania się z PORADNIKIEM DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – „MOJE DZIECKO W PRZEDSZKOLU I SZKOLE”.

Poradnik "Moje dziecko w przedszkolu i szkole" został opracowany przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji, aby przybliżyć Państwu możliwości, jakie stwarzają nowe przepisy prawa oświatowego.  

Z całością  treści zawartych w poradniku możecie się Państwo zapoznać:

 • na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl

 • na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

 • w wersji elektronicznej naszej strony internetowej w dziale „Dla Rodziców – Warto przeczytać”:

 • Materiały

 • Poradnik dla Rodziców

 • Prezentacja – Rodzice w szkole

 • Scenariusz spotkania promującego

 • Scenariusz ORE

Nauczyciele i pracownicy szkoły 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Iwona Misztela

Wychowawcy:

OP – mgr Renata Sima – eduk. przedszkolna

Kl. I – mgr Małgorzata Leśniewska – eduk. wczesnoszkolna

Kl. II – mgr Agata Drozdek – eduk. wczesnoszkolna

Kl. III – mgr Urszula Apanowicz – eduk. wczesnoszkolna, świetlica

Kl. IV – mgr inż. Jolanta Pawlikowska – matematyka, przyroda, wdżwr

Kl. V – mgr Anna Laczek – j. angielski, biblioteka

Kl. VI – mgr Sylwia Żelazko-Bień – matematyka, informatyka

Kl. VII – mgr Mariola Kotas – j. polski, wf

Kl. VIII – mgr Ilona Szewczyk – j. polski, historia

Pozostali nauczyciele:

mgr Iwona Kaleta – religia, plastyka, wdżwr, technika

mgr Agnieszka Ziemska – biologia, chemia

mgr Magdalena Marcinkowska – fizyka

mgr Marta Ryba – j. niemiecki

mgr Małgorzata Burkin – wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, 

mgr Dariusz Głowacki – muzyka

mgr Magdalena Ostrowska-Anflik – j. angielski

Sekretarz szkoły:

– mgr Depczyńska Sylwia

Pracownicy obsługi:

– Marcinkowska Barbara

– Piątek Elżbieta

– Domańska Milena

– Bińczyk Arkadiusz

– Bińczyk Sylwester

Przydział wychowawstw i innych zadań nauczycieli 2021/2022

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OP – mgr Renata Sima sala nr 8

Kl. I – mgr Małgorzata Leśniewska sala nr 1

KL. II – mgr Agata Drozdek sala nr 2

Kl. III – mgr Urszula Apanowicz sala nr 9

Kl. IV – mgr inż. Jolanta Pawlikowska sala nr 7 (komputerowa)

Kl. V – mgr Anna Laczek – sala nr 4

Kl. VI – mgr Sylwia Żelazko-Bień sala nr 3

Kl. VII – mgr Mariola Kotas sala nr 6

Kl. VIII – mgr Ilona Szewczyk sala nr 5

Opieka nad organizacjami szkolnymi i innymi zadaniami

Samorząd Szkolny – (wybór uczniów) – Małgorzata Burkin, Iwona Kaleta

Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” – Urszula Apanowicz, Anna Laczek

Oświata Zdrowotna – Małgorzata Burkin

Biblioteka Szkolna – Anna Laczek

Pedagog Szkolny – Małgorzata Burkin

Społeczny Inspektor Pracy – Renata Sima

Odwóz i dowóz uczniów – Sylwester Bińczyk

Opieka nad sztandarem – Ilona Szewczyk, kl. VIII

 

Zespół Wychowawczy

Agata Drozdek – lider

Małgorzata Burkin

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Renata Sima

Mariola Kotas

Jolanta Pawlikowska

Edyta Michalak

Ilona Szewczyk

Magdalena Ostrowska- Anflik

Sylwia Żelazko-Bień

Zespół oświatowy

Ilona Szewczyk – lider

Magdalena Ostrowska-Anflik

Renata Sima

Małgorzata Leśniewska

 

Zespół wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Urszula Apanowicz

Agata Drozdek

Dariusz Głowacki

Anna Laczek

Małgorzata Leśniewska

Mariola Kotas

Renata Sima

Edyta Michalak

Jolanta Pawlikowska

Ilona Szewczyk

Małgorzata Burkin

Magdalena Ostrowska-Anflik

Agnieszka Ziemska

Marta Ryba

Iwona Misztela

Magdalena Marcinkowska

Iwona Kaleta

 

Zespoły przedmiotowe

Zespół humanistyczny:

Ilona Szewczyk – lider

Mariola Kotas

Dariusz Głowacki

Edyta Michalak

Iwona Kaleta

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy:

Jolanta Pawlikowska – lider

Agnieszka Ziemska

Sylwia Żelazko-Bień

Magdalena Marcinkowska

 

Zespół językowy:

Anna Laczek – lider

Marta Ryba

Magdalena Ostrowska-Anflik

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej:

Renata Sima – lider

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Agata Drozdek

 

Zespół do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej:

Pedagog szkoły (p. M. Burkin) i wszyscy nauczyciele