„ROZWIŃMY SKRZYDŁA – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza” – realizacja 2019-2021

Projekt

Rozwińmy skrzydła

– poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza

współfinansowany przez Unię Europejską,

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program był realizowany w ramach Osi Priorytetowej

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie

XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie

XI.1.2 Kształcenie ogólne RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1 lutego 2019 r. Gmina Rozprza rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza”. Dzięki podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, gmina otrzymała na realizację projektu dla szkół, dofinansowanie w wysokości 1.644.105,59 zł.

Realizując projekt, gmina zakupiła dla szkół wyposażenie pracowni przedmiotowych  w sprzęt i pomoce dydaktyczne powiązane  z rodzajem prowadzonych zajęć. Placówki  otrzymały również wsparcie  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych np. wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Oprócz wyposażenia zostały zakupione do szkół pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do  prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele szkół biorących udział w projekcie mogli doskonalić swoje kompetencje zawodowe, jak również zdobywać nowe kwalifikacje.

W ramach projektu:

– uczniowie klas I – VIII korzystali z bezpłatnych zajęć służących kształtowaniu i rozwijaniu kom­petencji kluczowych; zajęcia prowadzone były przez trzy półrocza: I i II półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz I półrocze roku szkolnego 2020/21;

W naszej szkole prowadzone były: 

Zajęcia rozwijające VI – VIII „Rozumiem i umiem się uczyć” – Ilona Szewczyk

Koło ekologiczne “Edukacja ekologiczna” IV-VII – Jolanta Pawlikowska

Zajęcia rozwijające “Matematyka jest dla mnie” IV-V – Jolanta Pawlikowska

Zajęcia rozwijające “Młody informatyk” III-V – Sylwia Żelazko-Bień

Koło przyrodniczo-geograficzne “Znam swój kraj” IV-VIII – Ewelina Podogrocka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IV-VII – Renata Sima

Zajęcia „Biologia i chemia od kuchni” kl. VIII – Agnieszka Ziemska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IV-VIII – Małgorzata Leśniewska

Zajęcia rozwijające przedsiębiorczość „Mały przedsiębiorca” – Anna Laczek

Zajęcia rozwijające język angielski „We speak perfect English” kl. VI-VIII – Anna Laczek

Zajęcia rozwijające kreatywność – Mariola Kotas

Zajęcia rozwijające przyroda “Mały przyrodnik” I-III – Agata Drozdek

Zajęcia rozwijające – matematyka “Myślę logicznie” II-III – Urszula Apanowicz