Wynajem sali gimnastycznej

UCHWAŁA NR XXIX/3/14

RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 4 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/28/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania, odpłatności za wynajem i zwolnień z połat za udostępnianie sal gimnastycznych w szkołach dziełających na terenie Gminy Rozprza.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/28/08 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania, odpłatności za wynajem i zwolnień z połat za udostępnianie sal gimnastycznych w szkołach, dziełających na terenie Gminy Rozprza, dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Opłaty w zależności od rodzaju zajęć sportowych wynoszą:

Formy zajęć sportowych

Cena w zł/1 godz.

Sala gimnastyczna

(z możliwością korzystania

z prysznica)

Sala gimnastyczna

Gry zespołowe

70

60

Badmington

40

30

Tenis stołowy

40

30

Inne zajęcia sportowe (aerobic, taniec, sporty walki, rytmika, zajęcia korekcyjne itp.)

50

40

 

Dodaj komentarz