Poczet Sztandarowy – Ceremoniał

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM POCZTU

SZTANDAROWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. PPŁK ST. SIENKIEWICZA W MILEJOWIE

 

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klasy najwyższej.

 

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

Osoby do Pocztu Sztandarowego zgłasza wychowawca klasy V, spośród uczniów klasy programowo najwyższej II etapu edukacyjnego, do 10 czerwca danego roku szkolnego do dyrektora szkoły.
Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na swym posiedzeniu (może to być np. posiedzenie klasyfikacyjne), wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) – jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe.
Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji, o największej liczbie głosów.
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

 

Insygnia pocztu sztandarowego

Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,

białe rękawiczki.

Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zbytnio zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

 

Ubiór pocztu sztandarowego
Chorąży:

ciemne spodnie z materiału, biała koszula (ewentualnie czarne dżinsy, sztruksy).

Asysta:

białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania kirem

Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

 

Udział sztandaru w uroczystościach

 Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości, Święto Patrona.

Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.

Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

Uroczyste Msze św.

Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

Na zaproszenie do obchodów w szkołach, zwłaszcza Rodziny Szkół im. ppłk St. Sienkiewicza lub, innych instytucjach, np. uroczystych sesjach rad gminy powiatu lub województwa.

 

Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

 Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego ("Na wprost marsz!, "Poczet stój!, "W lewo zwrot! i "Poczet spocznij!) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.

Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy – "Poczty sztandarowe! (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: "Krok na wprost marsz!. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.

Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz!), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby.

 

 Ceremoniał wejścia na Mszę św.

W czasie wprowadzenia sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej. Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

 Uwaga:
W czasie ewentualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu Roty, Ciebie Boga… lub polecenia księdza dotyczącego zaprezentowania sztandaru, obowiązują komendy i postawy takie jak:

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży (chłopiec) salutuje sztandarem w miejscu. Potem wykonują komendę i postawę spocznij.

 

Uroczystości okolicznościowe lub rocznicowe

Wprowadzenie sztandaru na salę lub do innego pomieszczenia następuje na hasło dyrektora szkoły lub osoby go zastępującej: „Sztandar szkoły wprowadzić”
Poczet wchodzi i zajmuje wyznaczone miejsce, pozostając w postawie zasadniczej do chwili, gdy prowadzący poda hasło: ”Spocznij”. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w postawie zasadniczej.

 Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego

 Wyprowadzenie sztandaru z sali lub z innego pomieszczenia następuje na hasło dyrektora szkoły lub osoby go zastępującej: „Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić”
Poczet wychodzi i zajmuje wyznaczone miejsce poza pomieszczeniem, gdzie odbywają się uroczystości, pozostając w postawie spocznij. W czasie wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w postawie zasadniczej, do chwili, aż prowadzący poda hasło: ”Spocznij”.

 Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami sztandaru w gablocie.

 

Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego wraz z uroczystym przekazaniem sztandaru

 Poczet sztandarowy kończący służbę pozostaje w postawie zasadniczej.

Do niego maszeruje poczet, który ma przejąć insygnia pocztu. Stają w postawie zasadniczej. Wówczas chorąży opuszcza sztandar do postawy prezentuj.
Następuje automatyczne wyrównanie linii i szeregów.
Po przebrzmieniu komendy „Do ślubowania” nowe poczty sztandarowe wyciągają prawą rękę pod kątem prostym w stronę płachty sztandaru, powtarzając za prowadzącym (opiekunem sztandaru i pocztu) rotę przysięgi.

 Tekst roty ślubowania:

Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej im. ppłk St. Sienkiewicza w Milejowie przyrzekamy uroczyście:

-nosić go dumnie i wysoko,

-przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów,

-szanować dobre imię naszej placówki i kultywować jej tradycje,

-godnie reprezentować szkołę wobec społeczności.

-Tak nam dopomóż Bóg!

 Po przebrzmieniu komendy „Po ślubowaniu” ślubujący opuszczają rękę do postawy zasadniczej, a dotychczasowy chorąży opuszcza sztandar do postawy zasadniczej.
Dotychczasowy chorąży prezentuje sztandar (lekko pochyla go ku przodowi), a przejmujący wykonuje przyklęk na prawe kolano z jednoczesnym pocałowaniem płachty sztandaru. Następnie chorąży ustawia sztandar w pozycji pionowej. W tym samym czasie nowy chorąży bierze sztandar w swoje ręce z jednoczesnym obrotem o 180 ° z lewej strony drzewca (asysta czyni to samo). Ustępujący poczet robi wówczas krok w tył, a potem w lewo zwrot i maszeruje na wyznaczone miejsce.
Nowy poczet opuszcza sztandar do pozycji spocznij.

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 Poczet sztandarowy pozostaje w postawie zasadniczej.

Do niego występują dzieci z klasy I. Stają na wprost asysty. Wówczas chorąży opuszcza sztandar, przeciwległy jego koniec chwyta dziewczyna z asysty stojąca z prawej strony chorążego.

Na komendę „Do Ślubowania” uczniowie klasy I kierują prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku drzewca sztandaru i ślubują na sztandar.
Po komendzie „Po – Ślubowaniu!” chorąży opuszcza sztandar do postawy spocznij, a uczniowie ślubujący opuszczają ręce do postawy zasadniczej. Robią w tył zwrot (jeśli się uda to przez lewe ramię) i maszerują na swoje wcześniej zajmowane miejsce, gdzie zatrzymują się.
Poczet sztandarowy wykonuje odpowiedni zwrot w miejscu. Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

 

ROTA ślubowania klas pierwszych

Uroczyście przyrzekamy na sztandar – symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły.

 Ślubujemy uroczyście, że będziemy:

-zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,

-dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły,

-rozwijać wszystko to, co dobre, piękne i sprawiedliwe,

-szanować nauczycieli i pracowników szkoły, osoby starsze,

-dobrymi kolegami i uczynnymi dziećmi,

-starać się nie zawieść pokładanych w nas nadziei.

 

Zasady ceremoniału w czasie składania trumny do grobu

 Poczet sztandarowy w postawie zasadniczej. Po komendzie „Na prawo/lewo – Patrz!” salutowanie sztandarem w miejscu – poczet prezentuje sztandar nad wkładaną do grobu trumną. Postawa zasadnicza.

Po komendzie „Poczet – Spocznij!” – chorąży opuszcza sztandar do postawy spocznij, ale czyni to dopiero po sypnięciu pierwszej garści ziemi na trumnę.

 

Ceremoniał powitania szczególnych gości w czasie oficjalnego wchodzenia do szkoły

Miejsce powitania – hol szkolny przed portretem patrona szkoły.

Poczet sztandarowy w postawie zasadniczej prezentuje sztandar, gdy gość honorowy przejdzie próg szkoły, po przebrzmieniu komendy: Poczet – Baczność! Salutowanie sztandarem w miejscu. Po przejściu gościa honorowego pięciu kroków za sztandar przyjmuje postawę spocznij.

 

Dodaj komentarz