Regulamin wyborów na przewodniczącego, zastępcę i sekretarza funkcyjnych Samorządu Uczniowskiego


Regulamin wyborów na przewodniczącego, zastępcę i sekretarza funkcyjnych Samorządu Uczniowskiego

 1. FUNKCYJNI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO wybierani są na początku roku szkolnego i pełnią swą funkcję przez cały rok szkolny.
 1. Komisja Wyborcza jest powoływana przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W skład KOMISJI WYBORCZEJ wchodzą po dwaj uczniowie z każdej z klas IV – VI wytypowani przez swych kolegów.
 1. Termin wyborów ustala i ogłasza KOMISJA WYBORCZA.
 1. Kandydatami na FUNKCJNYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO są wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego.
 1. Uprawnieni do głosowania są uczniowie klas III – VI oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 1. Głosowanie jest tajne.
 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez KOMISJĘ WYBORCZĄ.
 1. Karta do głosowania zawiera nazwiska wszystkich kandydatów na funkcyjnych, którzy wyrazili zgodę na udział w wyborach.
 1. Wyborca ma prawo oddania głosu najwyżej na trzech kandydatów. Wskazanie kandydata odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata na karcie do głosowania.
 1. Postawienie znaku „X” w kratkach przed więcej niż trzema nazwiskami kandydatów lub niepostawienie żadnego znaku „X” spowoduje nieważność głosu.
 1. Kandydat z największą ilością głosów zostaje PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
 1. Kandydat, który zajął drugie miejsce w głosowaniu zostaje ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO.
 1. Kandydat, który zajął trzecie miejsce w głosowaniu zostaje SEKRETARZEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
 1. W przypadku jednakowej ilości głosów o zajęciu miejsca decyduje głosowanie członków Samorządu Szkolnego.
 1. KOMISJA WYBORCZA, nadzoruje przebieg głosowania oraz oblicza jego wyniki.
 1. Obserwatorami pracy KOMISJI WYBORCZEJ jest Samorząd Klasowy klasy III.
 1. Obserwatorzy mogą wnieść sprzeciw dotyczący prac KOMISJI WYBORCZEJ do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 1. Na zakończenie swoich prac KOMISJA WYBORCZA sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który przekazuje do zatwierdzenia Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z rażącym naruszeniem regulaminu wyborów Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo unieważnienia wyborów i nakazania rozpisania nowych.
 1. Wyniki głosowania ogłasza KOMISJA WYBORCZA.
 1. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły lub powszechnie przyjętych zasad współżycia szkolnego przez Funkcyjnego, na wniosek Opiekuna Samorządu, Samorząd Uczniowskiego w głosowaniu tajnym, ma prawo odwołać Go z pełnionego stanowiska. W takim przypadku KOMISJA WYBORCZA rozpisze nowe wybory na zwolnione stanowisko funkcyjne.

Dodaj komentarz