Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. ppłka Stanisława Sienkiewicza

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I – Podstawy prawne:

– Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia

7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami)

– Statutu Szkoły

– niniejszy Regulamin

 

II – Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

 

 • Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy Samorządu ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Samorządu Szkolnego.

 

III – Główne zadania Samorządu to:

 

 • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 • Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 • Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 • Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 • Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

 

IV – Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły

     w porozumieniu z jej Dyrektorem;

 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 • prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz brania udziału w uzgadnianiu tegoż stroju.

 

V – Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

 

 

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I – Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

 1. Samorząd Klasowy w składzie:

·        Przewodniczący Klasy,

·        Zastępca Przewodniczącego,

·        Skarbnik,

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkowie są wybierani przez klasy.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

·       Przewodniczący, który kieruje pracą Zarządu i Rady,

·       Zastępca Przewodniczącego,

·       Sekretarz.

 1. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 2. Zadaniem Zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 3. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają dwaj nauczyciele opiekunowie. Są  to doradcy, a zarazem rzecznicy interesów Samorządu na forum Rady Pedagogicznej.

 

II – Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 

 1. Samorząd Klasowy:

·        reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem Samorządu Uczniowskiego,

·        organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

·        wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

·        organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

·        uchwala Regulamin Samorządu,

·        podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

·        podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Szkolnego,

·        ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu na dany rok szkolny,

·        pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej,

·        dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

·        kieruje pracą Samorządu,

·        wykonuje uchwały Rady,

·        dokonuje wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego,

·        czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

·        pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

·        rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

·        występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,

·        opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 

 

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I – Regulamin wyborów na przewodniczącego, zastępcę  i  sekretarza funkcyjnych – samorządu szkolnego

 

 1. FUNKCYJNI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO wybierani są na początku roku szkolnego i pełnią swą funkcję przez cały rok szkolny.

 

 1. Komisja Wyborcza jest powoływana przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

W skład KOMISJI WYBORCZEJ wchodzą po dwaj uczniowie z każdej z klas IV – VI  wytypowani przez swych kolegów.

 

 1. Termin wyborów ustala i ogłasza KOMISJA WYBORCZA.

 

 1. Kandydatami na FUNKCJNYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO są wszyscy członkowie Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Uprawnieni do głosowania są uczniowie klas III – VI oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

 1. Głosowanie jest tajne.

 

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez KOMISJĘ WYBORCZĄ.

 

 1. Karta do głosowania zawiera nazwiska wszystkich kandydatów na funkcyjnych, którzy wyrazili zgodę na udział  w wyborach.

 

 1. Wyborca ma prawo oddania głosu najwyżej na trzech kandydatów. Wskazanie kandydata odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony nazwiska kandydata na karcie do głosowania.

 

 1. Postawienie znaku „X” w kratkach przed więcej niż trzema nazwiskami kandydatów lub nie postawienie żadnego znaku „X” spowoduje nieważność głosu.

 

 1. Kandydat z największą ilością głosów zostaje PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

 1. Kandydat, który zajął drugie miejsce w głosowaniu zostaje ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO.

 

 1. Kandydat, który zajął  trzecie miejsce w głosowaniu zostaje SEKRETARZEM  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

 1. W przypadku jednakowej ilości głosów o zajęciu miejsca decyduje głosowanie członków Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. KOMISJA WYBORCZA, nadzoruje przebieg głosowania oraz oblicza jego wyniki.

 

 1. Obserwatorami pracy KOMISJI WYBORCZEJ jest Samorząd Klasowy klasy III.

 

 1. Obserwatorzy mogą wnieść sprzeciw dotyczący prac KOMISJI WYBORCZEJ do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Na zakończenie swoich prac KOMISJA WYBORCZA sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który przekazuje do zatwierdzenia Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z rażącym naruszeniem regulaminu wyborów Opiekunowi Samorządu Uczniowskiego przysługuje prawo unieważnienia wyborów i nakazania rozpisania nowych.

 

 1. Wyniki głosowania ogłasza KOMISJA WYBORCZA.

 

 1. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły lub powszechnie przyjętych zasad współżycia szkolnego przez Funkcyjnego, na wniosek Opiekuna Samorządu, Samorząd Uczniowski w głosowaniu tajnym, ma prawo odwołać Go z pełnionego stanowiska. W takim przypadku KOMISJA WYBORCZA  rozpisze nowe wybory na zwolnione stanowisko funkcyjne.

 

 1. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu.

 

 

II – W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

III – Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą kandydaci do Zarządu zgłoszeni przez Samorządy Klasowe, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska w Zarządzie.

 

IV – Kandydatów do Zarządu Samorządu zgłaszają Samorządy Klasowe.

 

V – Kandydaci do Zarządu muszą spełniać następujące warunki:

§        uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,

§        posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

VI – Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok.

 

 

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

I – Kadencja Opiekunów Samorządu Szkolnego trwa 1 rok. Opiekunowie są doradcami służćcymi swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekunowie  uczestniczą we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

II – Wyboru Opiekunów Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd Samorządu (Komisja Wyborcza) w miesiącu czerwcu spośród wszystkich nauczycieli Szkoły.

III – Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego ustnej zgody.

 

IV – Opiekunami Samorządu  zostają dwaj nauczyciele, którzy w wyniku tajnego głosowania ( w którym uczestniczą uczniowie klas III – VI oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły) otrzymają największą ilość głosów.

 

V – Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

 

I – Zarząd Samorządu przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.       

 

II – W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu Samorządu na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący Samorządu powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady Samorządu lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

 

III – Przewodniczący Samorządu przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna Samorządu.

 

 

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

I – Uchwały podejmuje Rada Samorządu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

 

II – Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący Samorządu lub Sekretarz.

 

III – Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu Samorządu są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący Samorządu.

 

IV – Rada Samorządu przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 

 

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SAMORZĄDU

 

I – Jeżeli uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Samorządu zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

 

II – W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa opiekun Samorządu i Rada Samorządu w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

 

III – W sprawach spornych Rada Samorządu i opiekun Samorządu odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

 

 

DOKUMENTY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

I –  Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Zeszyt protokołów
 3. Plany pracy

 

 

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

I – Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego Samorządu przez minimum 3 członków Rady Samorządu.

 

II – Zmiany w Regulaminie Samorządu uchwala Rada Samorządu w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I – Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

II – Niniejszy Regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu Samorządu. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

 

III – W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem Samorządu.

 

 

 

 

Milejów, 30 września 2005r.


Dodaj komentarz