Regulamin Biblioteki Szkolnej

 Regulamin Biblioteki Szkolnej

I Postanowienia ogólne:

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

II Cele i zadania.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną wspierająca realizację programu pracy danej placówki, która:

 • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
 • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej

2. Realizacji celów i zadań dokonuje się poprzez:

 • gromadzenie zbiorów, w tym księgozbioru podręcznego, lektur obowiązkowych oraz literatury dla dzieci i młodzieży,
 • opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom,
 • pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu,
 • współpracę z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz bibliotekami szkolnymi funkcjonującymi w szkołach Gminy Rozprza

 

III Organizacja pracy biblioteki.

 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 • Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru wycofując niektóre nieaktualne i nieprzydatne w pracy oraz zniszczone pozycje.
 • Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki.
 • Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor szkoły z budżetu szkoły.

 

IV Prawa i obowiązki czytelników:

 • Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki oraz szacunku dla stanowiącej wspólne dobro książki.
 • Jednorazowo wypożycza się 1-2 książki, na okres 1 tygodnia w przypadku lektur obowiązkowych, 2 tygodni w przypadku innej literatury.
 • Czytelnik dba i szanuje wypożyczone książki.

 

V Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.

Dodaj komentarz